Přejít na obsah

Informace k rekonstrukci silnice II/284

 30. října 2022

Na základě častých dotazů a stížností ohledně stavu silnice II/284 obec Stará Paka požádala Krajský úřad Královéhradeckého kraje o sdělení konkrétních informací o plánované rekonstrukce této komunikace (vlastníkem komunikace je Královéhradecký kraj). Níže je uvedeno vyjádření, které zaslala organizace ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.:

 

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení pro akci „II/284 hr. okr. JC/SM – Stará Paka“ se stále ještě zpracovává. V současné době požádal projektant o prodloužení lhůty na předání PD z důvodu provedení kamerového průzkumu kanalizace.

Jedná se rekonstrukci silnice II/284 v celkové délce 7,027 km. Začátek rekonstrukce silnice začíná na hranici okresů Jičín a Semily (hranice Královéhradeckého a Libereckého kraje) v provozním staničení km 11,933 a končí v místě napojení na projektovanou akci „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“ v provozním staničení km 18,960. V trase se nachází příčné a podélné propustky, které budou nahrazeny novými. V rámci stavby budou řešeny mostní objekty ev. č. 284-012, 284-015, 284-023. V trase se nachází ve velké četnosti opěrné a zárubní zdi, které budou částečně opraveny. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, reprofilace příkopů, vodorovné dopravní značení, směrové sloupky, výměna dopravního značení, výměna a doplnění bezpečnostního příslušenství a odvodňovacího zařízení.

Dle provedené diagnostiky je trasa rozdělena do 3. úseků dle způsobu rekonstrukce, rozděleno je dle staničení na úseky km 11,933 – km 13,982 (začátek úseku – kř. s II/283), km 13,982 – km 16,775 (kř. s II/283 – začátek zástavby obce Stará Paka), km 16,775 – km 18,960 (začátek zástavby obce Stará Paka – konec úseku). V části ve Staré Pace bude provedena rekonstrukce dešťové kanalizace. Stávající je zcela zanesená, proto v rámci projektu probíhá její pročištění a kamerový průzkum (toto komplikuje přípravu). Na stavbu kraje navazuje také rekonstrukce chodníků. Dle zjištění není plynovod uložen dle normy, proto probíhá jednání se společností Gasnet ohledně zajištění projektu a realizace přeložek, což také komplikuje přípravu.

V letošním roce plánuje Královéhradecký kraj zahájit stavební práce na akci „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“. Tato stavba bude probíhat v etapách až do roku 2024. Teprve po jejím dokončení bude možné zahájit stavební práce na zbylém úseku této komunikace po hranici okr. JC/SM.

V případě hladkého průběhu bez dalších problémů v rámci nejen majetkoprávní přípravy (trvalé zábory + věcné břemeno) a zajištění financování by bylo možné v roce 2024 zahájit stavbu v úseku km 11,933 – 13,090 (extravilán mezi hranicí okresu a obcí Ústí), kde bude rekonstrukce provedena recyklací za studena, sanací krajů vozovky a pokládkou dvou asfaltobetonových vrstev, na úseku se nachází také most ev. č. 284-012, který bude zcela rekonstruován.

Jelikož se jedná se o nákladnou stavbu v předpokládané hodnotě přes 150 mil. Kč, která nebude jednoduchá ani na realizaci, je zde předpoklad jejího rozdělení na 2, případně 3 etapy, což by znamenalo, při předpokladu zahájení stavby v roce 2024, její dokončení v roce 2025 nebo až v roce 2026.

Aktuality