left

ÚŘAD


OBEC

> Informace občanům


Informace občanům


1. Hlášení trvalého pobytu
vydává: evidence obyvatel Obecního úřadu Stará Paka - pí. Kluzová

2. Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu na listinách
vydává: sekretariát Obecního úřadu Stará Paka - pí. Kluzová, Hlostová, Bilová

3. Výdej údajů z evidence obyvatel
vydává: evidence obyvatel Obecního úřadu Stará Paka - pí. Kluzová

4. Vydání občanského průkazu
vydává: evidence občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Nová Paka

5. Vydání cestovních dokladů
vydává: evidence občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Nová Paka

6. Vydání rybářského lístku
vydává: odbor životního prostředí MěÚ Nová Paka

7. Vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
vydává: Živnostenský úřad, Nová Paka, Dukelské náměstí

8. Povolení ke kácení dřevin
vydává: úřad - místostarosta

9. Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce
vvydává: obec Stará Paka


Vysvětlující materiál k jednotlivým bodům

1. Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, případně orientačním.
Přechodný pobyt neexistuje.

Změnu místa pobytu hlásí:
- občan starší 15 let s platným občanským průkazem
- za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce
- za občana, který není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce
- může to být i pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně:
- na obecním (městském) úřadu v místě nového trvalého pobytu

Občan, který se rozhodl, že ukončí pobyt na území České republiky, musí tuto skutečnost oznámit ohlašovně v místě svého trvalého pobytu. Oznámení může provést i písemně - pouze s úředně ověřeným podpisem.

Občan musí předložit:
- platný občanský průkaz, po ukončení pobytu v cizině předkládá občan svůj pas, v případě nabytí státního občanství musí předložit i doklad o nabytí tohoto státního občanství
- doklad o vlastnictví domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o právu užívat byt (například nájemní smlouva). V případě, že takový žádný doklad nevlastní musí doložit písemně ověřené potvrzení oprávněné osoby (majitele) o souhlasu s ohlášením místa trvalého pobytu. Toto potvrzení se nepředkládá v případě, že oprávněná osoba osobně potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu.
- za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o vlastnictví nebo oprávnění užívat dům, byt nebo jiné ubytovací prostory, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Po předložení všech těchto dokladů občan vyplní a podepíše " Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", jehož formulář obdrží v ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Poté mu bude ustřihžen pravý dolní roh u občanského průkazu a vydáno potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Do 15 dnů od přihlášení do nového místa trvalého pobytu má občan povinnost zažádat o vydání nového občanského průkazu na evidenci obč. průkazu a cest. dokladů příslušného pověřeného úřadu - t.j. MěÚ Nová Paka.

Právní úprava:
- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. a 53/2004 Sb.
- vyhláška MV č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 192/2001 Sb., vyhlášky č. 248/2001 Sb. a vyhlášky č. 543/2002 Sb.

Opravné prostředky:
Pokud ohlašovna při hlášení místa trvalého pobytu zjistí nedostatky v předložených dokladech nebo v uvedených údajích a občan po výzvě nedostatky neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem.

2. Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu na listinách

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou se nazývá "vidimace" a ověřování pravosti podpisu se nazývá "legalizace".

O provedení vidimace nebo legalizace může požádat fyzická osoba a k jeho provedení se musí dostavit osobně na obecní úřad.

Žádá-li o legalizaci osoba, která se nemůže dostavit na úřad ze zdravotních důvodů, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě (na základě žádosti se dostaví pověřený pracovník do bytu žadatele).

K legalizaci (ověření pravosti opisu) je třeba předložit:
- platný průkaz totožnosti, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození (zpravidla občanský průkaz nebo cestovní pas)
- listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastoručně podepíše nebo uzná podpis za vlastní

Správní poplatek: 30,- Kč za ověření každého podpisu

K vidimaci (provedení ověření shody opisu nebo kopie s listinou) je třeba předložit:
- prvopis nebo ověřený opis listiny a opis nebo kopii z ní pořízený

Správní poplatek: 30,- Kč za každou i započatou stránku

3. Výdej údajů i evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem taxativně stanovené údaje o státních občanech České republiky (a dalších osobách). Správcem tohoto systému je Ministerstvo vnitra.

Podání žádosti:
- žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může žádat jen jeho zákonný zástupce)

Výdaje z evidence obyvatel poskytuje:
- ohlašovna obecního úřadu, v jehož správním obvodu má obyvatel trvalý pobyt
- krajský úřad, v jehož správním obvodu má obyvatel trvalý pobyt
- obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má obyvatel trvalý pobyt
- ministerstvo vnitra

Obyvateli mohou být z informačního systému evidence obyvatel poskytovány pouze údaje o jeho osobě a to na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému", který obdrží na ohlašovně Obecního úřadu. Občan žádost vyplní a předloží platný doklad totožnosti.

Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému zaplatí občan správní poplatek 50,- Kč.

4. Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz musí mít každý občan České republiky starší 15 let, který má trvalý pobyt na území státu ČR.

O občanský průkaz si může žádat občan sám, pokud je starší 15 let. V případě, že je mladší, žádost podává jeho zákonný zástupce, nejdříve však 60 dní pře dovršením 15 let věku.

Žádost o doklady může podat i pověřený zástupce, avšak vyhotovený občanský průkaz je občan povinen si vyzvednou osobně.

Žádost lze vyzvednou na obecním úřadě s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana nebo na úřadě pověřeného vedením matriky - t.j. matrika Městského úřadu Nová Paka.

Předkládané listiny:
- vyplněná žádost o vydání občanského průkazu
- jedna fotografie
- doklady stanovené zákonem, viz. níže

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Při přijetí žádosti se ostatní doklady občanovi vrátí.

K vydání prvního občanského průkazu se předkládá:
- rodný list
- doklad o státním občanství

Při skončení jeho platnosti se předkládá:
- dosavadní občanský průkaz

Při změně údaje se předkládá:
- dosavadní občanský průkaz
- doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj

Při ztraceném, odcizeném nebo zničeném se předkládá:
- rodný list
- doklad o rodném čísle, pokud není rodné číslo uvedeno na jiném předloženém dokladu
- potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty)

Při ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství se předkládá:
- rodný list (případně doklad o rodném čísle)
- doklad o státním občanství
- doklad o rodinném stavu

Pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům se předkládá:
- rodný list (případně doklad o rodném čísle)
- doklad o rodinném stavu
- rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům
- svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem

Pro občana, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti se předkládá:
- doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům
- rodný list (případně doklad o rodném čísle)
- doklad o rodinném stavu
- dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán

Správní poplatek:
- za vydání občanského průkazu se poplatky nevybírají
- pokud není zažádáno o vydání občanského průkazu v zákonem dané 15ti denní lhůtě je vybírána pokuta ve výši 100,- Kč
- změna nebo doplnění jiných než základních údajů (titul, děti, manžel...) se doplňuje pouze do občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (zelená karta) za poplatek 100,- Kč
Lhůty pro vyřízení:
- občanský průkaz se vydává do 30 dnů po předložení všech dokladů

5. Cestovní pasy

Cestovní pasy se vydávají v územní platnosti do všech států světa. Pas se strojově čitelnou zónou se vydává ve lhůtě 30 dnů a platí deset let, u dětí do 15 let platí pět let.

Správní poplatek za vydání takového pasu je 200,- Kč.

Pokud občan žádá o vydání pasu v kratší době, obdrží pas bez strojově čitelné zóny, tento pas platí jeden rok a žadatel zaplatí správní poplatek 600,- Kč.

Žádost podává:
- občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let musí připojit k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem
- zákonný zástupce za občana mladšího 15 let (také pěstoun, ale s připojením souhlasu zákonného zástupce)
- zákonný zástupce občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům

Žádost se podává na obecním úřadě s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu - tedy na MěÚ Nová Paka

Cestovní pas přebírá:
- občan osobně
- zákonný zástupce

Potřebné doklady k vydání cestovního dokladu:
- žádost na předepsaném tiskopisu (u příslušného orgánu)
- platný občanský průkaz, rodný list, doklad o státním občanství a podobně
- občanský průkaz rodiče (v případě zákonného zástupce), rodný list dítěte, popř. rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka a podobně
- doklad ověřující údaje k dítěti mladšímu 15 let, které má být zapsáno do cestovního dokladu rodiče, rodný list dítěte, doklad prokazující české státní občanství dítěte
- jednu fotografii.

6. Vydání rybářského lístku

Dnem 1. dubna 2004 nabyl účinnosti nový zákon o rybářství č. 99/2004. Podle § 20 odst. 2 tohoto zákona od 1. dubna 2004 nevydávají rybářské lístky všechny obecní úřady, ale pouze obecní úřady s rozšířenou působností. Tedy Městský úřad Nová Paka - odbor životního prostředí.

Rybářské lístky se vydávají na základě žádosti.
Vzor žádosti

Tiskopis žádosti je k dispozici na Městském úřadě Nová Paka odbor životního prostředí.

Žadatelé o první rybářský lístek předloží:
- vyplněnou žádost o vydání rybářského lístku
- občanský průkaz
- osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
- doklad o zaplacení správního poplatku

Žadatelé o druhý a další rybářský lístek předloží:
- vyplněnou žádost o vydání rybářského lístku
- občanský průkaz
- dřívější rybářský lístek, popřípadě jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku
- doklad o zaplacení správního poplatku

Mládež do 15 let - vyřizuje zákonný zástupce, který předloží:
- vyplněnou žádost o vydání rybářského lístku
- občanský průkaz
- první rybářský lístek - osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
- doklad o zaplacení správního poplatku

Správní poplatky za vydání rybářského lístku
Dnem 17. 1. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a stanovuje mimo jiné i ceny za vydání či prodloužení platnosti rybářských lístků.

Vydání nebo prodloužení rybářského lístku s dobou platnosti kratší než l rok - 60,-Kč.
Vydání nebo prodloužení rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok - 100,- Kč.
Vydání nebo prodloužení rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky - 200,- Kč.
Vydání nebo prodloužení rybářského lístku s dobou platnosti 10 let - 500,- Kč.

Dle zákona č. 364/2004 Sb. s účinností od 17. 1. 2005, jsou vydávány rybářské lístky dětem do 15 let na dobu 1 roku se souhlasem zákonného zástupce - 50,- Kč.

Žák základní školy, starší 15 let má právo obdržet rybářský lístek i s dobou platnosti na 3 roky nebo 10 let za zvýhodněný poplatek (snížený o 50%) pokud předloží potvrzení školy o studiu na základní škole.
3 roky - 100,- Kč
10 let - 250,- Kč

Toto zvýhodnění platí i pro žáky nebo studenty českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkem na úseku rybářství (mají-li provozování rybářství v pracovní náplni), rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

7. Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

Zemědělské podnikání řeší zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb. v paragrafu 2e a 2f.

§ 2e - Podnikání v zemědělství
(1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou
a) je plně svéprávná,
b) má trvalý pobyt10) na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
c) pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna
1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.
(2) Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

§ 2f - Evidence zemědělského podnikatele
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické osoby podle § 2e odst. 2 a osoby podle § 2e odst. 4, pokud poskytují dočasněnebo příležitostně služby podle Smlouvy o fungování Evropské unie, je povinna se zaevidovat.
(2) Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1.
(3) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede
a) kromě náležitostí stanovených správním řádem70) obchodní firmu, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,
b) zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území České republiky a adresu místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt; u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, adresu jejího umístění, obsahující obec, její část, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě číslo orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této organizační složky uvedené v písmenu a),
c) zrušeno
d) identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno14),
e) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
f) datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou,
g) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje, nemá-li přiděleno identifikační číslo, a
h) sídlo v České republice.

8. Povolení ke kácení dřevin

V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydává obecní úřad Stará Paka na základě žádosti majitele rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin mimo les.
Vzor žádosti

Kácení se provádí v době vegetačního klidu t.j. od 1. 10. do 31. 3.
Vydání povolení je bezplatné.

9. Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce

Pravidla schválilo zastupitelstvo obce dne 9.8.2007 a aktualizovalo dne 22.02.2018 - ke ztažení zde

Podání žádosti:
- žádost může podat každá právnická osoba, která má pobyt nebo sídlo ve Staré Pace, nebo která působí na území obce Stará Paka či v jejich místních částech
- žádost o příspěvek na daný kalendářní rok se přijímá v podatelně OÚ v termínu od 15.9. do 31.10. předchozího roku - o přidělení dotace rozhoduje na veřejném zasedání zastupitelstvo obce Stará Paka
- vzor žádosti naleznete u odkazu "Formuláře ke stažení"