left

ÚŘAD


OBEC

> Směrnice


Směrnice


Platnost pro rok 2016

ČísloDokument
Osvědčení o registraci IČO
Charakteristika účetní jednotky (obecné údaje, kompetence)
 
1. Organizační řád
2. Kontrolní řád
3. Pracovní řád
4. Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků
5. Směrnice pro oběh účetních dokladů
6. Požární poplachová směrnice
7. Aktuální účtový rozvrh včetně číselníků dokladů, analytik, účetní knihy a forma jejich vedení
8. Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku, operativní evidence
9. Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob
10. Harmonogram úč. závěrek v průběhu roku, roční úč. uzávěrky a závěrky
11. Směrnice o nákladech stravování a jejich úhradě
12. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad a používání silničních vozidel při pracovních cestách
13. Směrnice pro postup vyřizování žádostí o informace dle zák.č. 106/1999 Sb.
14. Směrnice k archivaci, spisový a skartační řád
15. Hmotná odpovědnost
16. Směrnice pro poskytování OOPP
17. Ceník služeb
18. Směrnice k veřejným zakázkám obce
19. Směrnice k elektronické podatelně
20. Směrnice k sociálnímu fondu
21. Směrnice k poskytování ochranných nápojů
22. Směrnice k provádění kontroly práce neschopných v prvních dvou týdnech PN
23. Směrnice - opravné položky k pohledávkám
24. Směrnice pro časové rozlišení
25. Směrnice - Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky
26. Směrnice - Daň z přidané hodnoty
27. Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku
28. Směrnice k přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou
 
Povodňový plán obce Stará Paka
Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události
 
Přílohy Soupis razítek obce
Soupis klíčů obce
Plán zimní údržby obce
Veřejnoprávní smlouva "Přestupky"