left

ÚŘAD


OBEC

> Územní plán Stará Paka


Územní plán Stará Paka


Zastupitelstvo obce Stará Paka vydalo na svém 5. veřejném zasedání dne 25.6.2015 usnesením č. 15 formou opatření obecné povahy Územní plán Stará Paka.


Opatření obecné povahy - textová část [PDF, 1,8 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 9,5 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 4,7 MB]

Koordinační výkres [PDF, 5,4 MB]

Výkres koncepce veřejné infrastruktury - Energetika, spoje [PDF, 3,9 MB]

Výkres koncepce veřejné jnfrastruktury - vodní hospodářství [PDF, 3,8 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb [PDF, 3,4 MB]

Hlavní výkres [PDF, 4,2 MB]

Výkres základního členění území [PDF, 3,7 MB]