Přejít na obsah

Ptačí chřipka - mimořádná veterinární opatření !

 31. ledna 2023  Důležité

Dne 13. ledna 2023 nařídila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen "KVSH") na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy v chovu drůbeže v katastrálním území Úlibice mimořádná veterinární opatření k zabránění dalšího vzniku a šíření této nákazy. Nařízení KVSH stanovuje mimořádné povinnosti všem chovatelům ptactva na vymezeném území.

Na základě uvedeného nařízení žádáme všechny chovatele ptáků (drůbeže) v katastrálních územích Brdo, Krsmol, Roškopov, Stará Paka, Ústí u Staré Paky, aby co nejdříve (nejpozději do 19. 1. 2023) obci Stará Paka (nejlépe prostřednictvím e-mailu ou@starapaka.cz) sdělili tyto údaje:

I.  Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název) 
II.  Adresa (sídlo) chovatele 
III.  Kontaktní osoba 
IV.  Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon) 
V.  Adresa místa chovu ptáků 
VI.  Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…) 
VII.  Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie: 
  1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky) 
  2. Vodní (husy, kachny) 
  3. Ostatní (pštros, pávi) 
  4. Holubi 
  5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo

 

Dle výše uvedeného opatření KVSH se chovatelům ptáků (drůbeže) v katastrálním území Brdo, Krsmol, Roškopov, Stará Paka, Ústí u Staré Paky zejména nařizuje:

  • držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat
  • provádět v chovu další dozor, zvýšenou nemocnost, úhyn či pokles produkce hlásit na nepřetržitou krizovou linku KVHS +420 720 995 210
  • používat na vstupech a výstupech do a z chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy
  • uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství
  • vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují
  • v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně
  • poskytnout obci informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství
  • umožnit provedení kontrol v chovu vnímaných zvířat

 

Další informace obsahují přiložené dokumenty.

Aktuality