Přejít na obsah

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Obec Stará Paka v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) a ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s článkem 15 odst. 3 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, stanovuje s účinností od 7. 8. 2019 tento „Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací“.

1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks, černobíle):

 • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4: 2 Kč
 • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4: 3 Kč
 • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3: 4 Kč
 • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3: 6 Kč

Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

2. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):

 • CD ROM, DVD ROM: 8 Kč
 • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“): dle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

3. Náklady na odeslání informací (1 ks):

 • balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
 • poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

4. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

 • za každou započatou hodinu práce referenta: 200 Kč

5. Celková výše nákladů, zaokrouhlení

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,00 Kč, pak se úhrada nákladů nevyžaduje.     

6. Forma úhrady:

 • hotově v pokladně Obecního úřadu Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
 • převodním příkazem na účet 1160437329/0800, Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol: 61712324

7. Ostatní:

V případě, že bude obec Stará Paka za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Tento sazebník se je platný od 7. 8. 2019 a byl schválen Zastupitelstvem obce Stará Paka dne 6. 8. 2019 usnesením č. 138/2019.

Odpovědi na dotazy

Níže najdete přehled našich odpovědí na dotazy směřující ke svobodnému přístupu k informacím.