Přejít na obsah

Propagace

16.11.2018
Obec Stará Paka od Královéhradeckého kraje obdržela účelovou investiční podporu ve formě dotace na zpracování projektové dokumentace „Splašková kanalizace v ulici Revoluční - Stará Paka“ ve výši 92 000 Kč.

5.11.2020

Obec Stará Paka obdržela investiční finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě dotace na realizaci stavby s názvem „Splašková kanalizace v ul. Revoluční, Stará Paka"  ve výši 1 400 000 . Dotace byla poskytnuta dle Pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14. října 2019, č. ZK/23/1861/2019.

8.6.2022

Obec Stará Paka obdržela účelovou dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci stavby s názvem „Regenerace centra obce Stará Paka"  ve výši 762 000,00  Kč z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy venkova  - 22POVU1“. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na zasedání konaném dne 2.5.2022 usnesením č. ZK/12/856/2022.

10.5.2023

Projekt „Stará Paka – Chodník podél silnice II/284“

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené komunikace pro pěší – chodníku podél silnice II/284 v obci Stará Paka v celkové délce 775 m od data ukončení realizace projektu.  Obyvatelé místní části Roškopov museli při cestě za občanským vybavením a službami ve Staré Pace využívat veřejnou hromadnou dopravu (autobus) nebo individuální motorovou dopravu. V případě pěší dopravy se museli pohybovat přímo po komunikaci II/284, protože zde chyběla komunikace pro pěší. S ohledem na vysokou intenzitu dopravy je tento způsob dopravy nebezpečný, a to nejen pro dospělé obyvatele, ale hlavně pro děti nebo pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Realizací projektu došlo k vybudování nové infrastruktury pro nemotorovou dopravu (včetně nového veřejného osvětlení), která zajistí bezpečné spojení pro pěší mezi částí obce Roškopov a Stará Paka.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název programu:                             Integrovaný regionální operační program

číslo výzvy:                                        06_22040

název výzvy:                                      40. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MRR)

registrační číslo projektu:              CZ.06.06.01/00/22_040/0002060