Přejít na obsah

Propagace

16.11.2018
Obec Stará Paka od Královéhradeckého kraje obdržela účelovou investiční podporu ve formě dotace na zpracování projektové dokumentace „Splašková kanalizace v ulici Revoluční - Stará Paka“ ve výši 92 000 Kč.

5.11.2020

Obec Stará Paka obdržela investiční finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě dotace na realizaci stavby s názvem „Splašková kanalizace v ul. Revoluční, Stará Paka"  ve výši 1 400 000 . Dotace byla poskytnuta dle Pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14. října 2019, č. ZK/23/1861/2019.

8.6.2022

Obec Stará Paka obdržela účelovou dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci stavby s názvem „Regenerace centra obce Stará Paka"  ve výši 762 000,00  Kč z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy venkova  - 22POVU1“. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na zasedání konaném dne 2.5.2022 usnesením č. ZK/12/856/2022.

10.5.2023

Projekt „Stará Paka – Chodník podél silnice II/284“

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené komunikace pro pěší – chodníku podél silnice II/284 v obci Stará Paka v celkové délce 775 m od data ukončení realizace projektu.  Obyvatelé místní části Roškopov museli při cestě za občanským vybavením a službami ve Staré Pace využívat veřejnou hromadnou dopravu (autobus) nebo individuální motorovou dopravu. V případě pěší dopravy se museli pohybovat přímo po komunikaci II/284, protože zde chyběla komunikace pro pěší. S ohledem na vysokou intenzitu dopravy je tento způsob dopravy nebezpečný, a to nejen pro dospělé obyvatele, ale hlavně pro děti nebo pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Realizací projektu došlo k vybudování nové infrastruktury pro nemotorovou dopravu (včetně nového veřejného osvětlení), která zajistí bezpečné spojení pro pěší mezi částí obce Roškopov a Stará Paka.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název programu:                             Integrovaný regionální operační program

číslo výzvy:                                        06_22040

název výzvy:                                      40. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MRR)

registrační číslo projektu:              CZ.06.06.01/00/22_040/0002060

 

30.11.2023

Projekt „MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ PAKA - navýšení kapacity školy - I. etapa“

Mateřská škola ve Staré Pace je jediným zařízením pro předškolní výchovu dětí v obci. Její kapacita 78 dětí je plně obsazena dětmi z obce Stará Paka a přilehlých místních částí. MŠ nebyla schopna kvůli omezené kapacitě vyhovět všem žadatelům o umístění jejich dítěte do zařízení. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o provedení stavebních úprav budovy MŠ - přestavby stávajícího bytu školníka za účelem navýšení kapacity MŠ. Díky realizaci projektu došlo k vybudování nového oddělení (a navýšení kapacity zařízení o 12 dětí). Nové oddělení využívá stravovací služby stávající školní kuchyně, prostory společné zahrady a stávající plochy pro parkování a přístup do areálu. V rámci stavebních úprav došlo také ke snížení energetické náročnosti dotčených prostor. Navýšení kapacity pomůže řešit převis poptávky na umístění dětí do předškolního zařízení v ORP Nová Paka, což je nezbytné k naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje.

Obec Stará Paka na tento projekt dle smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 23RGI02-0158 obdržela účelovou investiční dotaci ve výši 500 000,00 Kč. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na zasedání konaném dne 11.9.2023 usnesením č. ZK/21/1521/2023.