Přejít na obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Stará Paka

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Stará Paka (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka a od roku 1990 vystupuje v právních vztazích v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 118 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 35 a § 61 zákona o obcích, v platném znění)

 

3. Organizační struktura

Obec Stará Paka

Zastupitelstvo

 • Kontrolní výbor zastupitelstva

 • Finanční výbor zastupitelstva

 • Kulturní, sociální a sportovní komise

 

4. Kontaktní spojení                                                        

Veškeré aktuální kontaktní informace jsou k dispozici na vlastní stránce Kontakty.

                                   

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

 

4.2. Adresa pro osobní návštěvu

Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

 

4.3. Úřední hodiny                                               

 

Pondělí:          8:00 - 11:00,               12:00 - 17:00 

Úterý:              8:00 - 11:00,               12:00 - 14:00 

Středa:            8:00 - 11:00,               12:00 - 17:00 

Čtvrtek:           8:00 - 11:00,               12:00 - 14:00

Pátek:             8:00 - 11:00,               12:00 - 13:00

 

4.4. Telefonní čísla

Veškeré telefonní kontakty jsou k dispozici na vlastní stránce Kontakty.

 

4.5. Adresa internetové stránky

www.strarapaka.cz

 

4.6. Adresa podatelny                                        

Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

 

Přehled technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v elektronické podobě:

   • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
   • DVD se souborovým systémem UDF
   • Flash disk

 

Formáty přijímaných dokumentů v digitální podobě:

   • PDF/A (ISO 19005),
   • PNG (ISO/IEC 15948),
   • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
   • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
   • MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
   • GIF,
   • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
   • WAV,
   • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

 

4.7. Elektronická adresa podatelny

e-podatelna@starapaka.cz

 

ostatní informace viz:

https://www.starapaka.cz/obecni-urad/elektronicka-podatelna/

 

4.7. Datová schránka

ID datové schránky: ytha6e6

 

5. Případné platby lze poukázat

bankovní účet č. 1160437329/0800              (Česká spořitelna, a.s.)

 

6. IČO

00272132

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

ANO

DIČ: CZ00272132                                                                

 

8. Dokumenty

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Veškeré hlavní dokumenty jsou k dispozici na vlastní stránce Úřední deska.

 

8.2. Rozpočet

Rozpočet je k dispozici na vlastní stránce Rozpočet.

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

a)         ústně v kanceláři úřadu

b)         písemně osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu:

Obec Stará Paka

se sídlem obecního úřadu
Revoluční 180
507 91 Stará Paka

c)         e-mailem:  ou@starapaka.cz

d)         elektronickým podáním: e-podatelna@starapaka.cz

e)         datovou schránkou: ytha6e6

f)         telefonicky na tel. čísle: 493 798 282

 

Úřední hodiny

Pondělí:          8:00 - 11:00, 12:00 - 16:30

Středa:            8:00 - 11:00, 12:00 - 16:30

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l)

7 dnů

Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a)

7 dnů

Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu
(§ 14 odst.3, písm. b)   

3 dny

Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c)

15 dnů

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5)

10 dnů

Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3)

15 dnů

Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a)

30 dnů

Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal
rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4)

15 dnů

Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1)

15 dnů

dnů

 

Termíny

Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup

(§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001

Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup

(§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

1.      se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

2.      jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

3.      jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

1.      jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

2.      ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

3.      by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

1.       probíhajícím trestním řízení,

2.       rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

3.       plnění úkolů zpravodajských služeb

4.       přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

5        činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení

1.      provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

2.      škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

3.      knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

4.      Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

5.      kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

 

 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

1.         ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

  1. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

 

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:

1.      brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

2.      v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

3.      v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

1.      se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

2.      bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 •  

10. Příjem podání a podnětů

Žádost a podání je možné vyřídit jakoukoli kontaktní cestou v bodě 4. tohoto dokumentu.

 

11. Předpisy

 

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka

 

11.2. Vydané právní předpisy

Obec Stará Paka vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

 

Obecní vyhlášky najdete na separátní stránce.

 

12. Úhrady za poskytování informací

 

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací je k dispozici na vlastní stránce.

 

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

13. Licenční smlouvy

 

13.1. Vzory licenčních smluv

Obec Stará Paka nedisponuje vzorem licenční smlouvy. V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

 

13.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec Stará Paka poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace viz Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, najdete na vlastní stránce.